Eettinen ohje

Pohjois-Karjalan Seurakoirat ry

Eettinen ohje 

Edellytämme, että jokainen PoKS ry:n jäsen sitoutuu eettiseen toimintatapaan koiraharrastuksessa. Sitoutumista eettiseen toimintatapaan edellytämme niin seuran tapahtumissa kuin seuran ulkopuolellakin tapahtuvissa tilaisuuksissa sekä edustustehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.

Yleistä

  • Harrastamme avoimessa ja toisia ihmisiä ja eläimiä kunnioittavassa, positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.
  • Lisätään harrastajien keskinäistä yhteistyötä lajirajojen yli. Toimitaan koulutuksen ja kokemuksen sekä kykyjen asettamissa rajoissa. Etsitään vaikeissa tilanteissa apua ja tukea muilta toimijoilta.
  • Kohdellaan kaikkia harrastajia ja toimijoita kunnioittavasti, asiallisesti ja tasapuolisesti.
  • Ei sallita tai syyllistytä itse minkäänlaiseen eläinsuojelulainsäädännön vastaiseen epäasialliseen tai väkivaltaiseen eläinten käsittelyyn ja kouluttamiseen. 
  • PoKS ry:n tapahtumissa toimihenkilöt kohtelevat kaikkia kilpailijoita, vieraita sekä työntekijöitä tasapuolisesti, asiallisesti ja kohteliaasti sekä pitävät huolta, että kilpailualueet ja tilaisuudet ovat turvallisia kaikille ja sääntöjä noudatetaan.
  • Kaikkien koiraharrastajien tulee sitoutua vastuulliseen koiranpitoon. Jokaisen velvollisuus on puuttua tilanteisiin, joissa toimitaan epäeettisillä tavoilla koiria kohtaan. 
  • Suosittelemme että palveluskoiraliiton alaisia lajeja (toko, rally-toko) harrastavat jäsenet suorittavat Palveluskoiraliiton eettisen kouluttamisen-verkkokurssin. Kurssit löytyvät osoitteesta www.virkku.net.
  • Koetoimitsijoilla, kehäsihteereillä ja tuomareilla on lisäksi omat etiikkasäännökset. Toimihenkilöoikeuksien haltijan tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa eettisiä ohjeita.

Ilmoitus PoKS ry:lle epäeettisestä toiminnasta

Kohdatessa epäasiallista tai väkivaltaista henkilöiden tai eläinten kohtelua tulee jokaisen puuttua siihen välittömästi lainsäädännön antamin mahdollisuuksin. Tarvittaessa tee ilmoitus asiasta PoKS ry:n hallitukselle/hallituksen jäsenelle tai lajivastaavalle tai viranomaisille.

Mikäli asia vaikuttaa täyttävän eläinsuojelurikoksen tai -rikkomuksen tunnusmerkit, tulee tilanteesta tehdä ilmoitus poliisille. Poliisin tehtävä on tutkia, onko rikoskynnys ylittynyt. Ilmoituksen voi tehdä myös valvontaeläinlääkärille tai muulle kunnaneläinlääkärille.

On suositeltavaa, että asianomaiset sopivat henkilökohtaiset asiat keskenään.

Näin teet ilmoituksen epäeettisestä toiminnasta

Ilmoituksen voi tehdä hallituksen jäsenelle, lajivastaavalle tai sähköisellä lomakkeella ja halutessaan nimettömänä. Lomake toimitetaan automaattisesti kaikille jaostojen vetäjille sekä sihteerille, jotta varmistetaan tiedon perille pääseminen. 

Ilmoituksessa on tultava ilmi tapahtuman kulku, päivämäärä, kellonaika sekä paikka. Tärkeää on kertoa, kuka tekoon on syyllistynyt. Tarkempi kuvaus auttaa aina selvittämään tilannetta paremmin. Lisäksi on kerrottava, onko kyseessä eläimeen vai henkilöön kohdistunut epäasiallinen käytös. Ilman tarkkaa selvitystä tapahtuneesta asiaa ei voida ottaa käsittelyyn. 

PoKS ry:n hallitus käsittelee kaikki tapaukset ja toimii ko. tilanteen vakavuuden huomioiden. Tarvittaessa PoKS ry:n hallitus kutsuu kuultavaksi ilmoittajan sekä ilmoitusta koskevan henkilön ja tarvittaessa hallitus tekee ilmoituksen lajiliittoon ja/tai rikosilmoituksen. Asianomaisia kuullaan erikseen. 

Kunnioitamme osapuolten oikeusturvaa ja yksityisyyden suojaa. Mikäli ilmoitus viedään eteenpäin lajiliittoon tai viranomaisille, asioiden käsittely sekä seuraamukset tulevat edellä mainittujen tahojen kautta. 

Jokainen omalla nimellään vastaa asian oikeanmukaisuudesta ja on velvollinen antamaan lisäselvityksiä tarvittaessa.

HUOMIO: Asiaa voidaan edistää vain, jos ilmoitus jätetty nimettynä. Nimettömien ilmoitusten kanssa ei voida edetä yleistä keskustelua pidemmälle. 

Ilmoitus epäeettisestä toiminnasta on mahdollista tehdä suoraan kyseessä olevan lajin lajiliittoon. Tällöin ilmoittaja hoitaa itsenäisesti koko ilmoitusprosessin.

Lajit ja vastuutahot

Agility: SAGIn  Kurinpitolautakunta
PK-lajit, Rally-toko ja toko: Palveluskoiraliitto  Palveluskoiraliiton eettiset ohjeet ja eettiseen sopimukseen sitoutuminen Virkussa 
Näyttelyt, Vepe, Nosework: Kennelliitto Eettinen lautakunta | Suomen Kennelliitto

Siunsote, eläinsuojelu⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠