Säännöt

Säännöt on vahvistettu yhdistysrekisterissä 23.12.1997
Sääntöjen kohtaa 11 päivitetty 11.12.2012.


1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ja sen kotipaikka on Joensuu.


2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta sekä edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa Pohjois-Karjalassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
 • järjestää koiraharrastukseen liittyviä kursseja
 • huolehtii osaltaan koiraharrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
 • voi julkaista omaa tiedotuslehteä
 • toimii yhdessä muiden koiraharrastaiien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asianmukaisen luvan

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


4. Keskusjärjestöt

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelkiubben ry: n ja Pohjois Karjalan Kennelpiiri ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin kennel- tai koiratoimintaa harrastavien järjestöihin.


5. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia-, perhe- tai kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi- ja perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseneksi hyväksytään jäsen, joka kuuluu varsinaisen jäsenen perheeseen ja asuu samassa taloudessa hänen kanssaan. Varsinaiset- ja perhejäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


7. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.


8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vuosittain on erovuorossa kolme (3) jäsentä. Kahden ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kerralla valittaessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin pankki-, posti- ym. juoksevissa asioissa.


10. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamassa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä käytettävissä yksi ääni. Alle 15 vuotiailla on puhevalta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen ilmoitetaan jäsenistölle joko alueellisessa sanomalehdessä, yhdistyksen Internet-sivuilla, yhdistyksen Facebook-sivuilla, yhdistyksen ilmoitustaululla tai sähköpostin kautta viimeistään kahdeksan (8) vuorokautta ennen kokousta.


13. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. valitaan edustajat ja heidän varamiehensä kenneljärjestöihin
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. käsitellään mahdollisesti esille tulevat asiat joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta ja mukaan on liitettävä voimassa olevat säännöt ja sääntoehdotus. Myös yhdistyksen mahdollisesta purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamnisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


15. Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.